تمارين في الدوال اللوغاريتمية مع التصحيح


تمارين في الدوال اللوغاريتمية مع التصحيح

تمرين 1 في الدوال اللوغاريتمية

حل تمرين 1 في الدوال اللوغاريتمية

تمرين 2 في الدوال اللوغاريتمية

حل تمرين 2 في الدوال اللوغاريتمية

+ Il n'y a pas de commentaires

Ajouter le vôtre